REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„WESOŁY GAWROSZEK”
W GOWARZEWIE

Zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr II Rady Pedagogicznej z dnia 25.08.2017r.

 • Przedszkole czynne jest codziennie, oprócz sobót i niedzieli, w godzinach 6:00 – 17:00.
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku.
 • Do przedszkola dzieci uczęszczają na ilość godzin zdeklarowaną w umowie.
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach 6:00 – 8:30. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania o późniejszym przyjściu dziecka, drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
 • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców. Rodzicom i opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie powierzamy.
 • Dzieci należy przyprowadzać do sali przedszkolnej. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się w chwili wejścia dziecka do sali.
 • Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko do godziny 17:00.
 • Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów oraz telefonów (praca, dom).
 • Informacji dotyczących dziecka udziela personel pedagogiczny.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki.
 • W przypadku zalegania z jednomiesięczną odpłatnością dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków, co nie zwalnia rodzica z opłacenia zaległości.
 • Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Po chorobie trwającej 5 dni, rodzic zobowiązany jest przynieść zaświadczenie od lekarza.
 • W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków.
 • Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na prośbę Rodzica pozostawienia dziecka w placówce.
 • Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie.
 • Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 • Wszelkie rzeczy osobiste powinny być podpisane imieniem dziecka i pierwszą literą nazwiska.
 • Przedszkole przy współudziale rodziców realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
 • Praca opiekuńczo–wychowawczo–dydaktyczna organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.
 • W miarę możliwości lokalowych placówki, na życzenie rodziców w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe po realizacji czasu przeznaczonego na przedszkola (opłacone przez rodziców).
 • Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie, reprezentację rodziców, tzw. Radę Rodziców, której celem jest wspieranie przedszkola w wychowaniu oraz kształceniu dzieci.
 • Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

Regulamin do pobrania